سه سال و یک روز از مرگ کسی گذشت کهخیلی زود از پیشم رفت ....