شماره زیر که شماره هواپیما برخورد شده است را در صحفه نرم افزار ورد وارد کنید

Q33NY

سپس فونت را به
Wingdings
تغییر دهید چه می بینید؟