5شهریور 91      شد شروع غم همیشگی

5 سال و یک روز گذشت