قسمت شما در زندگی کیست؟

در این مورد یک قائده مخصوص را ارائه می‌دهیم :
هر مرد و زنی که می‌خواهند باهم ازدواج کنند، بهتر است این قائده مخصوص را در نظر داشته باشند، اسم هر دو را بحساب (ابجد) شماره بندی کنندی و سپس شماره ها را با هم جمع نمایند و بعد پنج پنج آن شماره ها را طرح کنند و بیندازند اگر مابقی یک

(1) یا سه (3) یا پنج (5) بماند، بدانید که آن ازدواج سر می گیرد و هر دو تا آخر عمر با هم با خوشی زندگی خواهند کرد، ولی اگر شماره های باقی مانده دو (2) و یا چهار (4) باشد، آن ازدواج سر نمی‌گیرد و اگر هم بگیرد میمنت و سروری در آن نیست.

حروف ابجد به این شرحند:

«الف -1

ب-2

ج-3

د-4

ه-5

و-6

ز-7

ح-8

ط-9

ی-10

ک-20

ل-30

م-40

ن-50

س-60

ع-70

ف-80

ص-90

ق-100

ر-20

ش-300

ت-400

ث-500

خ-600

ذ-700

ض-800

ظ-900

غ-100»


این حساب ابجد کبیر بود که برایتان نوشتیم ولی در پایان می‌نویسیم هر کاری دست خداست و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. و یقینا بدانید هر کاری برای خدا انجام گیرد ضرر و زیانی در آن نمی‌باشد و ما این قائده را از کتاب ریاض الانس نوشتیم.

/ 0 نظر / 19 بازدید