ارزش مادر

شبی مادرم از من آب خواست،دقایقی طول کشید تا آب آوردم،وقتی به کنارش رفتم،خواب،مادر رادر ربود!دلم نیامد که بیدارش کنم،به کنارش نشستم تا پگاه،مادر چمشان خویش را باز کرد و وقتی کاسه ای آب را در دستان من دید،پی به ماجرا برد و گفت:فرزندم،امیدوارم که نامت عالمگیر شود.

بدین سان((ابوسعیدابوالخیر))مرد خرد و آگاهی و عرفان،شهرت خویش را مرهون یک دعای مادر می داند.

/ 0 نظر / 16 بازدید