چرا رفتی

گفتم که چرا رفتی و تدبیـــر نه این بود

گفتاچه توان کرد که تقدیر چنیـــــن بود

گفتم که نه وقت سفرت بود به این زود

گفتا که نگو مصلحت  حق چنیـــــن بود

/ 0 نظر / 3 بازدید